Individualios veiklos formos

Individuali veikla 2019

Įstatymo 2 str. 7 d. individuali veikla apibūdinta kaip savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį: savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, savarankiška kūryba ar profesinė veikla, savarankiška sporto, atlikėjų veikla.

Įstatyme yra numatyti trys privalomi kriterijai, kuriuos turi atitikti individuali veikla:

 • veikla turi būti „savarankiška”,
 • ja „siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos”,
 • ji turi būti vykdoma „per tęstinį laikotarpį”.

Asmuo, vykdantis individualią veiklą, ją vykdo savo nuožiūra ir konkrečių sutarčių numatytomis sąlygomis ir jis pats gali būti darbdaviu ir samdyti kitus gyventojus.

Savaime suprantamas individualios veiklos požymis yra „siekimas gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos”, nes individualia veikla siekiama gauti pelno.

 1. NDIVIDUALIOS VEIKLOS SĄVOKA

Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį:

1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus

nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą;

2) savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant laisvąsias profesijas, ir kita

panašaus pobūdžio savarankiška veikla;

3) savarankiška sporto veikla;

4) savarankiška atlikėjo veikla.

Nustatant, ar gyventojo veikla atitinka individualios veiklos požymius, rekomenduotina nesivadovauti vienu iš kriterijų (pvz.: vien sandorių skaičiumi), o būtina įvertinti visas veiklos vykdymo aplinkybes: tęstinumą, ekonominės naudos siekimą, savarankiškumą.

Kad gyventojas būtų laikomas vykdančiu individualią veiklą, jo sandoriams turi būti būdingas tam tikras tęstinumas taip pat siekimas gauti ekonominės naudos. Atsitiktiniai sandoriai, kuriuose nėra ,,versliškumo” elementų, negali būti laikomi individualios veiklos

požymiais. Atitinkamais atvejais ir ne vieną analogišką sandorį per trumpą laiką sudaręs gyventojas dažniausiai nelaikomas vykdančiu individualią veiklą (pvz. į užsienį išvykstantis

gyventojas parduoda kelis vienodus daiktus). Tačiau atkreiptinas dėmesys, į tai, kad kartais ir be sandorių tęstinumo, iš tam tikrų aplinkybių galima daryti išvadą, kad gyventojas vertėsi

individualia veikla. Tokiomis aplinkybėmis gali būti: naudos dydis ir tai, kokią visų gyventojo pajamų dalį sudaro ši nauda; taip pat su naudos gavimu susijusios sąnaudos.

Veiklos savarankiškumas pasireiškia per individualią veiklą vykdančio gyventojo santykį su kita sandorio šalimi, kuri turi iš esmės skirtis nuo darbdavio ir darbuotojo santykių, t. y. jo santykiuose su kita sandorio šalimi neturi būti darbo santykiams būdingų požymių – susitarimo dėl darbo apmokėjimo, darbo vietos ir funkcijų, darbo laiko, atostogų ir pan. Gyventojas pats sprendžia su savo veikla susijusius klausimus, pats dengia savo išlaidas, susijusias su veiklos vykdymu.

Tais atvejais, kai gyventojas paveldėjo turtą ar turtas buvo dovanotas (išskyrus nekilnojamąjį pagal prigimtį turtą), t.y. turto įsigijimo būdas negali būti siejamas su ekonominės naudos siekimu, turto pardavimas nelaikomas individualios veiklos vykdymu. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad mokesčių administratorius, vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, turi vertinti sandorių esmę ir spręsti, ar konkretūs atvejai, kai parduotas minėtais būdais įgytas turtas, savo esme nėra individualios veiklos vykdymas. Pvz.: kai kuriais atvejais dovanojimo ar kiti sandoriai gali būti sudaromi dirbtinai, siekiant nuslėpti individualios veiklos vykdymo aplinkybes – formaliai gyventojas perleidžia dovanojimo būdu turtą artimiems giminaičiams, tokiu būdu išvengdamas tiesioginio pardavimo sandorio.

 1. INDIVIDUALIOS VEIKLOS RŪŠYS

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 7 dalyje išskirtos tokios individualios veiklos rūšys:

1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą;

2) savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą;

3) savarankiška sporto veikla;

4) savarankiška atlikėjo veikla.

Lietuvos teisės aktai taip pat skiria dvi skirtingas individualios veiklos vykdymo formas:

 • individualią veiklą, vykdomą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą;
 • individualią veiklą, vykdomą pagal verslo liudijimą.

1 pav. Individualios veiklos vykdymo formos

Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą reikia iš anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausomai nuo to kiek pajamų uždirbote) ir galima verstis tik griežtai nustatytomis veiklos rūšimis. Vykdant veiklą pagal pažymą – pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus metams nuo faktiškai gautų pajamų. Individuali veikla pagal pažymą suteikia teisę verstis įvairesne veikla.

 1. Individuali veikla, vykdoma pagal individualios

veiklos vykdymo pažymą

Individualios veiklos pažyma – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla. Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Prašymą galima pateikti nuvykus į VMI skyrių, paprastu ar elektroniniu paštu. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, VMI reikia pranešti prieš 5 darbo dienas.

 Pagal išduotą individualios veiklos pažymą, galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų  pardavimo ir (ar) nuomos veiklą bei išskyrus tą, kuriai teisės aktai numato reikalavimą įsteigti įmonę.

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t.y. 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų.

 Pasibaigus metams asmenys deklaruoja savo pajamas, bei sumoka nustatytus mokesčius.

 Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kasos aparato kvitą. Detalesnė informacija nustatyta gyventojų, besiverčiančių individualia veikla buhalterinės apskaitos taisyklėse.

 1. Individualios veiklos mokesčiai

Individualią veiklą vykdantys asmenys moka šiuos pagrindinius mokesčius:

 Mokestis  Mokesčio dydis
 Gyventojų pajamų mokestis (GPM)  5% arba (15% laisvųjų profesijų veiklai)  nuo asmens gautų apmokestinamųjų pajamų,   mokama kartą per metus
 Valstybinio socialinio draudimo  įmokos (VSD)  28,5% nuo pusės asmens gautų apmokestinamųjų pajamų, mokama kartą per   metus
 Privalomojo sveikatos  draudimo įmokos (PSD)  27 EUR mokama kas mėnesį 
 1. Individuali veikla, vykdoma pagal verslo liudijimą

Verslo liudijimas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų dydžio) ir gali verstis tam tikra veikla. Pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės.

 Svarbu tai, kad pagal verslo liudijimą galima verstis tik tam tikromis individualios veiklos rūšimis.

 Dėl šio dokumento išdavimo reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos valstybinę mokesčių inspekciją (VMI). Verslo liudijimas gali būti išduodamas asmens pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms, išskyrus prekybos verslo liudijimus (prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami 1 ar kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui, tačiau negali viršyti 1 kalendorinių metų).

 Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, privalo pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Esant pirkėjo pageidavimui, privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus. Išsamiau su apskaitos tvarka galima susipažinti gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse.

Veiklą, įsigijus verslo liudijimą, galima vykdyti tik tuo atveju, jeigu gyventojas neprivalo registruotis PVM mokėtoju.

Prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas negali parduoti prekių juridiniam asmeniui, o taip pat kitam prekybine veikla užsiimančiam gyventojui.

 Juridiniam asmeniui parduoti prekes ar paslaugas galima tik tuo atveju, jeigu veikla pagal verslo liudijimą (išskyrus prekybą), nėra tokia pati, kuria verčiasi šis juridinis asmuo.

Jeigu pajamos gautos iš juridinių asmenų, per mokestinį laikotarpį, viršija 4 500 EUR, tuomet visos pajamos gautos iš juridinių asmenų apmokestinamos kaip pajamos iš individualios veiklos pagal pažymą.

 Gyventojai, veikiantys su verslo liudijimu ir užsiimantys prekyba patalpose, savo veikloje privalo naudoti kasos aparatus (išskyrus kai parduodamos savo gamybos ne maisto prekes).

 Verslo liudijimas nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla.

 1. Verslo liudijimas – mokesčiai

Individualią veiklą vykdantys asmenys moka šiuos pagrindinius mokesčius:

 Mokestis    Mokesčio dydis  
 Gyventojų pajamų mokestis    Fiksuotas dydis (nustato savivaldybė)  
 Valstybinio socialinio draudimo mokestis    52,50 EUR, mokama kas mėnesį   
 Privalomojo sveikatos draudimo įmokos    27 EUR, mokama kas mėnesį (9% nuo minimalaus mėnesinio atlygio)  
 1. INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI

Prielaidas asmeniui vykdyti individualią veiklą sukuria pačios aukščiausios teisinės galios teisės normos – LR Konstitucija, kurioje įtvirtintos pagrindinės (be kitų) ekonominės teisės ir laisvės. Taip pat  prielaidos verstis individualia veikla įtvirtintos CK.

Mokesčių įstatymai. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (GMPĮ) nustato individualios veiklos sąvoką, rūšis ir kt. Šį reguliavimą detalizuoja poįstatyminiai teisės aktai, nustatantys atitinkamų GMPĮ normų įgyvendinimo tvarką, t.y. LR Vyriausybės nutarimai (pvz. „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių patvirtinimo“ (2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1797 su vėlesniais pakeitimais)), LR finansų ministro įsakymai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymai ir kt.

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas taip pat reguliuoja individualią veiklą vykdančių asmenų apmokestinimą, kadangi individualią veiklą, kaip ir bet kurią kitą ekonominę veiklą, vykdantys asmenys privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ir šį mokestį mokėti pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas.

LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymas reglamentuoja individualią veiklą vykdančių asmenų socialinio draudimo įmokų dydžius ir jų mokėjimo tvarką, o LR sveikatos draudimo įstatyme nustatyta individualią veiklą vykdančių asmenų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tvarka. Su šiais teisės aktais taip pat taikomi poįstatyminiai teisės aktai.

 1. INDIVIDUALIOS VEIKLOS ĮREGISTRAVIMAS

Prieš pradedant vykdyti individualią veiklą, gyventojas apie tai turi informuoti mokesčių administratorių.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro prašymo forma FR0792 (toliau – Prašymo FR0792 forma) patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro” (2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. VA-61 redakcija (Žin., 2005, Nr. 46-1537; Žin., 2009, Nr. 117-5064)). Prašymą FR0792 gyventojas turi pateikti AVMI pagal gyvenamąją vietą, kurią jis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1910) nustatyta tvarka yra deklaravęs. Jei gyventojas nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, prašymą jis turi pateikti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta.

Prašymo forma gali būti pateikta tokiais būdais:

 • elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis per Elektroninę deklaravimo sistemą

(EDS),

 • betarpiškai įteikta AVMI darbuotojui, vykdančiam registravimo į Mokesčių mokėtojų registrą funkcijas,
 • atsiųsta paštu (per pašto įstaigą).

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas pateikia Prašymo FR0792 formą mokesčių

administratoriui, laikoma, kad jis informavo mokesčių administratorių apie pradedamą vykdyti individualią veiklą. Prašymo formos pateikimo laikas:

1. notarai prašymo formą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos

Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl skyrimo notaro pareigoms įsigaliojimo dienos,

2. advokatai prašymo formą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos

Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos teisės verstis advokato veikla liudijimo

išdavimo dienos,

3. advokatų padėjėjai prašymo formą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo

jų įtraukimo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą dienos,

4. antstoliai prašymo formą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įtraukimo

į Lietuvos antstolių sąrašą dienos,

5. kiti individualią veiklą vykdantys gyventojai prašymo formą turi pateikti ne vėliau

kaip veiklos vykdymo pradžios dieną.

IŠVADOS

1. Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.

2. Individualios veiklos vykdymo formos: individualią veiklą, vykdomą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ir individualią veiklą, vykdomą pagal verslo liudijimą. Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą reikia iš anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o vykdant veiklą pagal pažymą – pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus metams.

3. Prieš pradedant vykdyti individualią veiklą, gyventojas apie tai turi informuoti mokesčių administratorių. Prašymą FR0792 gyventojas turi pateikti AVMI pagal gyvenamąją vietą, kurią jis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1910) nustatyta tvarka yra deklaravęs. Jei gyventojas nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, prašymą jis turi pateikti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta. Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas pateikia Prašymo FR0792 formą mokesčių administratoriui, laikoma, kad jis informavo mokesčių administratorių apie pradedamą vykdyti individualią veiklą.

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI

 1. Statistikos Departamentas, 2008, Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Vilnius.
 2. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas, 2014, Individualios veiklos pagal pažymą.
 3. Prieiga internetu 2015-02-19: https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla